Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN?

Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN?

A. Giám đốc DNTN

B. Chính DNTN

C. Chủ sở hữu DNTN

D. Tất cả ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này