Bạn có thể tìm thấy tất cả các dịch vụ quản lý bởi xinetd của tập tin hoặc thư mục bằng dòng lệnh nào sau đây?

Bạn có thể tìm thấy tất cả các dịch vụ quản lý bởi xinetd của tập tin hoặc thư mục bằng dòng lệnh nào sau đây?

A. /etc/inetd.conf

B. /etc/xinetd

C. /etc/rc.d/init

D. /etc/xinetd.conf 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site