Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông qua?

Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông qua?

A. Quốc hội khoá I

B. Quốc hội khoá II 

C. Quốc hội khoá III

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này