Bảng tổng hợp lương cuối năm của các phòng ban thuộc hệ thống thông tin:

Bảng tổng hợp lương cuối năm của các phòng ban thuộc hệ thống thông tin:

A. Xử lý giao dịch 

B. Trợ giúp ra quyết định 

C. Quản lý 

D. tăng cường khả năng cạnh tranh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này