Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ai?

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ai?

A. Toàn thể nhân dân

B. Lực lượng vũ trang nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này