Bicarbonat được tái hấp thu trở lại máu cùng với:

Bicarbonat được tái hấp thu trở lại máu cùng với:

A. Ion H+

B. Ion Na+

C. Muối amon NH4+

D. Muối phosphat dinatri

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này