Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất.

B. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

C. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.

D. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này