Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?

A. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

B. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.

C. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

D. Cả a, b, c đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này