Các cơ quan nào sau đây được gọi là Chính quyền địa phương?

Các cơ quan nào sau đây được gọi là Chính quyền địa phương?

A. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân địa phương

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này