Các enzym tổng hợp ADN:

Các enzym tổng hợp ADN:

A. ADN polymerase, helicase, phosphorylase, exonuclease, ligase

B. ARN polymerase, helicase, primase, exonuclease, ligase

C. ADN polymerase, helicase, primer, exonuclease, ligase

D. ADN polymerase, helicase, primase, exonuclease, ligase

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các enzym tổng hợp ADN:

Bạn đang xem: Các enzym tổng hợp ADN: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP