Các polysaccharide được tìm thấy trong bộ xương ngoài của động vật không xương sống là:

Các polysaccharide được tìm thấy trong bộ xương ngoài của động vật không xương sống là:

A. Pectin

B. Chitin

C. Cellulose

D. Chondroitin sulfat

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này