Các tĩnh mạch nông của chi dưới có đặc điểm:

Các tĩnh mạch nông của chi dưới có đặc điểm:

A. ở nông so với mạc sâu

B.  Không có van

C. Cả hai ý đều đúng

D. Cả hai ý đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này