Cấm sử dụng người tàn tật làm thêm giờ, làm việc ban đêm trong trường hợp nào?

Cấm sử dụng người tàn tật làm thêm giờ, làm việc ban đêm trong trường hợp nào?

A. Người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên

B. Người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

C. Người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 71% trở lên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này