Căn cứ vào mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ, tài chính công bao gồm?

Căn cứ vào mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ, tài chính công bao gồm?

A. Ngân sách nhà nước

B. Quỹ tín dụng nhà nước

C. Quỹ dự trữ quốc gia

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:42 chiều

Đánh giá chủ đề này