Cần kiểm tra lại về thể thức, hình thức và kĩ thuật trình bày văn bản khi nào?

Cần kiểm tra lại về thể thức, hình thức và kĩ thuật trình bày văn bản khi nào?

A. Trước khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản. 

B. Trong khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản. 

C. Sau khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản. 

D. Khi được yêu cầu kiểm tra lại. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này