Câu lệnh SQL nào sử dụng để in ra các bản ghi của tất cả các sinh viên có tên hoặc họ của họ kết thúc bằng ‘N’?

Câu lệnh SQL nào sử dụng để in ra các bản ghi của tất cả các sinh viên có tên hoặc họ của họ kết thúc bằng ‘N’?

A. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE ‘%N’ OR HO_SV LIKE ‘%N’; 

B. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE ‘N’ OR HO_SV LIKE ‘N’; 

C. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE ‘N%’ OR HO_SV LIKE ‘N%’; 

D. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE ‘%N%’ OR HO_SV LIKE ‘%N%’;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site