Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:

A. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

B. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.

C. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.

D. Cả b, c đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này