Chất nào sau đây không phải là một phospholipid:

Chất nào sau đây không phải là một phospholipid:

A. Cerebrozid 

B. Plasmanogen

C. Cephalin 

D. Lecithin 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này