Chiến lược cạnh tranh bằng cách nâng cao dịch vụ hay sản phẩm thông qua việc sử dụng các thông tin chuyên biệt hoặc ý kiến của các chuyên gia được gọi là chiến lược gì của doanh nghiệp?

Chiến lược cạnh tranh bằng cách nâng cao dịch vụ hay sản phẩm thông qua việc sử dụng các thông tin chuyên biệt hoặc ý kiến của các chuyên gia được gọi là chiến lược gì của doanh nghiệp?

A. Gây khó khăn cho việc gia nhập thị trường của đối thủ mới.

B. Tích cực đổi mới trong doanh nghiệp.

C. Dẫn đầu về thông tin.

D. Kết dính với nhà cung cấp và khách hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này