Chính phủ sử dụng các nhân tố ổn định tự động trong nền kinh tế là:

Chính phủ sử dụng các nhân tố ổn định tự động trong nền kinh tế là:

A. Chính sách trợ cấp thất nghiệp

B. Thuế giá trị gia tăng

C. Chính sách trợ giá

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này