Cho các phát biểu sau: 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tở lên không được giảm vốn điều lệ 4. Công ty trách nhiệm hửu hạn 2 thành viên trở lên được giảm vốn điều lệ

Cho các phát biểu sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tở lên không được giảm vốn điều lệ

4. Công ty trách nhiệm hửu hạn 2 thành viên trở lên được giảm vốn điều lệ

A. 1 đúng, 2, 4 sai

B. 2, 3 đúng

C. 1, 4 đúng, 3 sai

D. 1, 2, 4 đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này