Cho các phát biểu sau: 1. Đối với công ty hợp danh tất cả các thành viên hợp lại thành hội đồng thành viên 2. Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền 3. Trong công ty cổ phần, cổ đông có số luợng tối thiểu là 3 4. Công ty hợp danh có quyền thuê người làm giám đốc 5. Công ty cổ phần bắt buộc phải có ban kiểm soát

Cho các phát biểu sau:

1. Đối với công ty hợp danh tất cả các thành viên hợp lại thành hội đồng thành viên

2. Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

3. Trong công ty cổ phần, cổ đông có số luợng tối thiểu là 3

4. Công ty hợp danh có quyền thuê người làm giám đốc

5. Công ty cổ phần bắt buộc phải có ban kiểm soát

A. 1, 2 đúng; 3, 4, 5 sai

B. 1, 5 đúng; 3, 4, 5 sai

C. 1, 3 đúng; 2, 5 sai

D. 3, 4 đúng; 1, 2, 5 sai 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này