Chọn câu phát biểu SAI. Trong công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là là tổ chức:

Chọn câu phát biểu SAI. Trong công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là là tổ chức:

A. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 1 hoặc một số người đại diện theo ủy quyền, nhiệm kì không quá 5 năm

B. Luôn luôn có hội đồng thành viên

C. Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, hội đồng thành viên gồm tất cảngười đại diện theo ủy quyền

D. Trường hợp 1 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, người đó làm chủ tịch công ty

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này