Chọn câu sai: Nhóm thuốc ức chế điển hình bệnh loạn thần là:

Chọn câu sai: Nhóm thuốc ức chế điển hình bệnh loạn thần là:

A. Clozapin

B. Chlorpromazin

C. Fluphenazin

D. Perphenazin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này