class Cruncher { void cruncher(int i) { System.out.println(“int version”); } void crunch(String s) { System.out.println(“String version”); } public static void main(String[] args) { Cruncher crun = new Cruncher(); char ch = ” p ”; crun.crunch(ch); } } Cho đoạn chương trình sau:

class Cruncher {

void cruncher(int i) {

System.out.println(“int version”);

}

void crunch(String s) {

System.out.println(“String version”);

}

public static void main(String[] args) {

Cruncher crun = new Cruncher();

char ch = ”

p ”;

crun.crunch(ch);

}

}

Cho đoạn chương trình sau:

A. Dòng 5 sẽ không biên dịch vì phương thức trả về kiểu void không để overidde

B. Dòng 12 sẽ không biên dịch vì không có phiên bản nào của phương thức crunch() nhận vào tham số kiểu char

C. Đoạn mã biên dịch được nhưng sẽ phát sinh Exception ở dòng 12

D. Chương trình chạy và in kết quả int version

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site