Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông là:

Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông là:

A. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết

B. Cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông ưu đãi cổ tức

C. Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại

D. Cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông phổ thông

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này