Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội?

Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội?

A. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

B. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

C. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

D. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này