Công cụ nào dưới đây là công cụ nợ trung hạn ở Việt Nam?

Công cụ nào dưới đây là công cụ nợ trung hạn ở Việt Nam?

A. Trái phiếu kho bạc

B. Món vay 06 tháng từ một công ty tài chính

C. Một khoản cầm cố 30 năm

D. Một món vay mua ô tô 24 tháng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này