Công thức hóa học này gồm 2 E-OH, 4M và 2P, đó là:

Công thức hóa học này gồm 2 E-OH, 4M và 2P, đó là:

A. Protoporphyrin IX 

B. Uroporphin 

C. Coproporphyrin 

D. Hematoporphyrin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này