Công ty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Công ty, chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua:

Công ty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Công ty, chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua:

A. 1/2 số thành viên dự họp chấp nhận

B. 3/4 số thành viên dự họp chấp nhận

C. 4/5 số thành viên dự họp chấp nhận

D. 100% số thành viên dự họp chấp nhận 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này