Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác bằng:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác bằng:

A. Toàn bộ tài sản của công ty

B. Toàn bộ tài sản của các thành viên

C. Toàn bộ tài sản của chủ tịch Hội đồng thành viên

D. a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này