Đặc điểm hấp thu carbohydrat ở ruột non, chọn câu sai?

Đặc điểm hấp thu carbohydrat ở ruột non, chọn câu sai?

A. Chủ yếu hấp thu ở hồi tràng và hỗng tràng

B. Tất cả hấp thu theo cơ chế vận chuyển chủ động thứ phát

C. Giảm Na+ dịch ngoại bào làm giảm hấp thu glucose 

D. Glucose và galactose cạnh tranh trong sự hấp thu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này