Đặc điểm nào sau đây giúp phân biệt một già và một non:

Đặc điểm nào sau đây giúp phân biệt một già và một non:

A. Ruột già có dải cơ dọc

B. Ruột già có túi thừa mạc nối

C. Ruột già cố định trong khi một non di động

D. A, B đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này