Đặc tính sinh học quan trọng của ARNm trong quá trình tham gia quá trình tổng hợp protein là:

Đặc tính sinh học quan trọng của ARNm trong quá trình tham gia quá trình tổng hợp protein là:

A. Mang thông tin về cấu trúc của protein

B. Chứa mật mã di truyền

C. Trực tiếp tham gia quá trình tổng hợp protein

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này