Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

A. Chọn Slide Show -> Action Buttons

B. Chọn AutoShapes -> Action Buttons

C. Chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng

D. Chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này