Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số

Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số

A. –b

B. –a

C. –l

D. –n

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này