Để tạo mục lục cho tài liệu, ta thực hiện:

Để tạo mục lục cho tài liệu, ta thực hiện:

A. Insert –> Index and Tables

B. Format –> Index and Tables

C. Format –> Table of Contens

D. Insert –> Table of Contents

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này