Điểm khác biệt của sự oxy hóa chất hữu cơ ở trong và ở ngoài cơ thể là:

Điểm khác biệt của sự oxy hóa chất hữu cơ ở trong và ở ngoài cơ thể là:

A. Nhiệt độ, chất xúc tác   

B. Chất xúc tác, sản phẩm tạo thành

C. Sản phẩm tạo thành, pH môi trường

D. Nhiệt độ, pH môi trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này