Điểm khác nhau về mặt kinh tế giữa thuế và lệ phí:

Điểm khác nhau về mặt kinh tế giữa thuế và lệ phí:

A. Khác nhau về mục đích sử dụng số tiền thu được và tính hoàn trả cho người nộp thu thuế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước, Thu lệ phí thường gắn với mục tiêu cụ thể.

B. Khác nhau về mục đích sử dụng số tiền thu được và tính hoàn trả cho người nộp thu thuế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước, Thu lệ phí thường gắn mục tiêu cụ thể thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp và ngang giá như lệ phí

C. Khác nhau về mục đích sử dụng số tiền thu được và tính hoàn trả cho người nộp thu thuế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước, Thu lệ phí thường gắn với mục tiêu cụ thể, thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp và ngang giá như lệ phí, thuế không có đối khoản cụ thể, lệ phí có đối khoản cụ thể

D. Khác nhau về mục đích sử dụng số tiền thu được và tính hoàn trả cho người nộp thu thuế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước, Thu lệ phí thường gắn với mục tiêu cụ thể, thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp và ngang giá như lệ phí, thuế không có đối khoản cụ thể, lệ phí có đối khoản cụ thể, thuế xuất hiện trước lệ phí xuất hiện sau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này