Diểm mới trong điều 110 của Luật GD số 44/ 2009/ QH12 so với Luật GD 2005 là:

Diểm mới trong điều 110 của Luật GD số 44/ 2009/ QH12 so với Luật GD 2005 là:

A. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b.

B. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b và 110c

C. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b và 110 c và 110 d.

D. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b, 110c, 110d, 110e

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này