Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về glycogen:

Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về glycogen:

A. Cho màu nâu đỏ khi tác dụng với iod 

B. Là glucid dự trữ của thực vật 

C. Không tan trong alcol ethylic 

D. Khi thủy phân cho ra maltose và glucose

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này