Doanh nghiệp A có số liệu sau: – Tổng số nợ là 950 triệu, trong đó nợ dài hạn chiếm 60%. Vốn chủ sở hữu là 500 triệu. Yêu cầu, hãy xác định hệ số nợ đài hạn của đoanh nghiệp này?

Doanh nghiệp A có số liệu sau:

– Tổng số nợ là 950 triệu, trong đó nợ dài hạn chiếm 60%.

Vốn chủ sở hữu là 500 triệu.

Yêu cầu, hãy xác định hệ số nợ đài hạn của đoanh nghiệp này?

A. 1 lần

B. 0,5 lần

C. 0,375 lần

D. 0,53 lần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này