Doanh nghiệp Thành Công tại thời điểm 31/12/N có số liệu như sau: – Tổng tài sản ngắn hạn bằng 1600 triệu, trong đó hàng tồn kho bằng 900 triệu, khoản phải thu 500 triệu và vốn bằng tiền 200 triệu. – Hệ số thanh toán hiện thời bằng 3,2 lán. Hãy xác định số nợ ngắn hạn của doanh nghiệp của doanh nghiệp Thành Công?

Doanh nghiệp Thành Công tại thời điểm 31/12/N có số liệu như sau:

– Tổng tài sản ngắn hạn bằng 1600 triệu, trong đó hàng tồn kho bằng 900 triệu, khoản phải thu 500 triệu và vốn bằng tiền 200 triệu.

– Hệ số thanh toán hiện thời bằng 3,2 lán.

Hãy xác định số nợ ngắn hạn của doanh nghiệp của doanh nghiệp Thành Công?

A. 500 triệu

B. 281,25 triệu

C. 156,25 triệu

D. 62,5 triệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này