Đối với những cơ quan tổ chức bạn hành dưới 500 văn bản một năm thì?

Đối với những cơ quan tổ chức bạn hành dưới 500 văn bản một năm thì?

A. Có thể đánh số và đăng kí chung cho tất cả các loại văn bản hành chính. 

B. Có thể đánh số và đăng kí hỗn hợp. 

C. Có thể đánh số và đăng kí theo nhóm. 

D. Đánh số và đăng kí riêng theo từng loại văn bản hành chính. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này