Đơn vị cấu tạo của Chondroitin sulfat là disaccarid mà trong thành phần của disaccarid này gồm hai đơn vị là:

Đơn vị cấu tạo của Chondroitin sulfat là disaccarid mà trong thành phần của disaccarid này gồm hai đơn vị là:

A. GlcUA, GalNAC 

B. GalUA, GalNAC

C. GlcUA, GalNAC-6S 

D. GalUA, GalNAC-6S

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này