Enzym xúc tác gắn nối các đoạn của ADN:

Enzym xúc tác gắn nối các đoạn của ADN:

A. ADN ligase

B. ADN polymerase

C. ADN-ase

D. Polynucleotid phosphorylase

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Enzym xúc tác gắn nối các đoạn của ADN:

Bạn đang xem: Enzym xúc tác gắn nối các đoạn của ADN: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP