Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào:

Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào:

A.  route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140

B.  route add –net 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140 netmask 255.255.255.0

C.  route add –net 192.168.10.0/25 gw 172.16.10.140

D.  route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này