Góp phần thực hiện việc kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ý nghĩa của

Góp phần thực hiện việc kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ý nghĩa của

A. Phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá

B. Phong trào đòi tự do dân chủ của tiểu tư sản

C. Phong trào vô sản hóa

D. Phong trào công nhân

Hướng dẫn

Phong trào vô sản hóa đã nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân ⇒ phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, có sự liên kết giữa các phong trào với nhau ⇒ thúc đẩy sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ⇒ hợp nhất ba tổ chức cộng sản dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site