Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 là?

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 là?

A. Tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam

B. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời 

C. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam

D. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm đất liền, hải đảo, vùng trời

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này