Hãy chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về nội dung thẩm định của một dự án?

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về nội dung thẩm định của một dự án?

A. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án, phân tích rủi ro dự án

B. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án, thẩm định phương diện thị trường của dự án, phân tích rủi ro dự án

C. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án, thẩm định phương diện kỹ thuật, phân tích rủi ro dự án

D. Gồm B ;thẩm định phương diện kỹ thuật, thẩm định tài chính, thẩm định phương diện kinh tế, xã hội, môi trường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này